Διάρκεια διδακτικής ώρας 60 λεπτά.
Παροχή πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού
Ειδικές εκπτώσεις στα αδέλφια
Καλοκαιρινά ενισχυτικά τμήματα